วิสัยทัศน์

 • เป็นองค์กรชั้นนำในการวิจัยและพัฒนาข้าว เสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิต และสร้างความเข้มแข็งให้ชาวนาอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

 • ส่งเสริมสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และคุณภาพผลผลิตข้าว
 • พัฒนาศักยภาพชาวนา และองค์กรชาวนาให้เข้มแข็ง
 • พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการผลิตข้าว และเครื่องจักรกลการเกษตร
 • ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าข้าว ผลิตภัณฑ์แปรรูป และผลพลอยได้จากข้าว
 • วิจัยและพัฒนารูปแบบบูรณาการด้านการผลิต การแปรรูป และบรรจุภัณฑ์ข้าว

ประเด็นยุทธศาสตร์

 • การวิจัยและพัฒนาข้าวที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
 • การเสริมสร้างการผลิตให้มีประสิทธิภาพ
 • การให้บริการวิชาการและสังคมที่เป็นเลิศ
 • การสร้างความเข้มแข็งแก่ชาวนาที่ยั่งยืน
 • การพัฒนาศักยภาพให้เป็นองค์กรชั้นนำ