ทะเบียนผู้ที่ได้การรับรองมาตรฐานเมล็ดพันธุ์ข้าว

รายชื่อผู้ที่ได้การรับรองมาตรฐานเมล็ดพันธุ์ข้าว มาตรฐานสินค้าเกษตรการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับเมล็ดพันธ์ุข้าว (มกษ.4406-2562)

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ กลุ่มควบคุมและรับรองมาตรฐานข้าว
* อีเมลผู้ติดต่อ dric_rd@rice.mail.go.th
* วัตถุประสงค์
  • ยุทธศาสตร์ชาติ
  • แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
  • แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
  • มติคณะรัฐมนตรี
  • พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล เดือน
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
* แหล่งที่มา โครงการยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตร (กรมการข้าว)
* รูปแบบการเก็บข้อมูล JSON
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
URL http://e-cert.ricethailand.go.th/
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 15 มิถุนายน 2565
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 15 มิถุนายน 2565
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง
ข้อมูลอ้างอิง
สร้างโดย 2ecc1982-e1ec-40f2-8129-7a339a0aff49
สร้างในระบบเมื่อ 15 มิถุนายน 2565
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 31 มกราคม 2567