ทะเบียนตัวแทนจำหน่ายเมล็ดพันธุ์พืช

ชื่อร้าน สถานที่ตั้ง และช่องทางการติดต่อ ของตัวแทนจำหน่ายเมล็ดพันธุ์พืชที่ขึ้นทะเบียนกับกรมการข้าว

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ กองเมล็ดพันธุ์ข้าว กลุ่มบริหารและพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์
* อีเมลผู้ติดต่อ mbdg_brs@rice.mail.go.th
* วัตถุประสงค์
  • ยุทธศาสตร์ชาติ
  • แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
  • พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ อื่นๆ
ศูนย์เมล็ดพันธ์ข้าว
* แหล่งที่มา กองเมล็ดพันธุ์ข้าว
* รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • CSV
  • XLS/XLSX
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
URL
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 6 พฤษภาคม 2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 6 พฤษภาคม 2564
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง
ข้อมูลอ้างอิง
สร้างโดย 2ecc1982-e1ec-40f2-8129-7a339a0aff49
สร้างในระบบเมื่อ 6 พฤษภาคม 2564
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 8 มีนาคม 2565